Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

THAY ĐỔI THỜI GIAN LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ MÙA HÈ

11h:15, thứ hai ngày 22/04/2019

Thay đổi thời gian làm việc theo chế độ mùa hè

Thực hiện kế hoạch làm việc của Ban giám hiệu nhà trường về lịch làm việc theo chế độ mùa hè, năm học 2019 – 2020. Phòng

Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, NV, SV trong toàn trường thời gian làm việc theo chế độ mùa hè thay đổi

cụ thể như sau:

  •  
  • Buổi sáng: Bắt đầu từ : 7h30 – 11h30, nghỉ giữa giờ từ 9h00 – 9h20
  •  
  •  
  • Buổi chiều: Bắt đầu từ: 13h00 – 17h00, nghỉ giữa giờ từ 14h30 – 14h50
  •  

Thời gian thực hiện, bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2019. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo và đề nghị các Ông (Bà)

Trường các phòng, ban, CB, GV, NV, Sinh viên trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện nội dung thông báo này./.

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH